24 Μαΐ 2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ 11/5/2014 ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΑΣΟΥΣ ΧΟΡΤΟΝΟΜΗΣ ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣΣυνιδιοκτιτο-001 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ  ΕΚΤΑΣΕΩΣ               ΤΟΥ Α.Σ.Δ.Σ.Δ.Χ. ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ
Ο Αναγκαστικός Συνεταιρισμός Διαχειρίσεως Συνιδιοκτησίας Δάσους και Χορτονομής Κορφοβουνίου Άρτας και κατά συντομίαν όπως θα αναφέρεται στη συνέχεια στο παρόν κείμενο Α.Σ.Δ.Σ.Δ.Χ. Κορφοβουνίου Άρτας πρόκειται να προβεί σε εκμίσθωση συνιδιόκτητης έκτασης για εγκατάσταση αιολικού πάρκου στην περιοχή Πύργου Ελάτου Κορφοβουνίου Άρτας ως ειδικότερα κατωτέρω αναφέρεται:
ΑΡΘΡΟ 1
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
1. Με το υπ’ αριθμόν 1008/21-9-1918 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Μαρκαντωνάτου, αγοράστηκε ολόκληρο το τότε χωρίον Μπρένιστα σημερινό Κορφοβούνι από τους πωλητές Σαμπρή Βέη Μπαϊράμ και Φερικαχρά Χαιρεδίν Μπαϊράμ σύζυγο Αλή Σεκτή και αγοραστές 118 κατοίκους χωρίου Μπρένιστας οι οποίοι ενήργησαν την αγορά μέσω πληρεξουσίων σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 214/7-7-1914 πληρεξουσίου συμβολαίου. Το χωριό αγοράστηκε έναντι του ποσού 86.000 δραχμών και τα όριά του συμπίπτουν με τα όρια της σημερινής Κοινότητας Κορφοβουνίου Άρτας και δεν αμφισβητήθηκαν από τρίτους από το 1918 έτος αγοράς του χωριού και θεωρούνται πασίδηλα από τους πάντες.
2. Με το υπ’ αριθμόν 1863/9-3-1921 διανεμητήριο συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Φιλιππιάδας Μαρκαντωνάτου οι τότε 118 αγοραστές προέβησαν στην διανομή της εκτάσεως του τότε χωρίου Μπρένιστα με τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στο υπ’ αριθμ. 1863/1921 διανεμητήριο συμβόλαιο. Το συμβόλαιο αυτό μετεγράφη νομίμως στο Βιβλίο Μεταγραφών της Περιφέρειας Ειρηνοδικείου Φιλιππιάδας όπως προκύπτει από τη σχετική πράξη μεταγραφής που είναι προσηρτημένη στο υπ’ αριθμόν 1863/1921 συμβόλαιο.
3. Εκτός των εκτάσεων που περιήλθαν σε ιδιοκτήτες βάσει του υπ. αριθμόν 1863/1921 διανεμητηρίου συμβολαίου οι υπόλοιπες εκτάσεις παρέμειναν ως συνιδιόκτητες των αρχικά 118 αγοραστών και σήμερα των κληρονόμων αυτών ο αριθμός των οποίων διαφοροποιείται συνεχώς, αφού στη θέση των αποβιωσάντων υπεισέρχονται οι κληρονόμοι αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί Κληρονομικού Δικαίου.
4. Μεταξύ των εκτάσεων που παρέμειναν ως συνιδιόκτητες περιλαμβάνεται και η έκταση άνωθεν του οικισμού Ελάτου Κορφοβουνίου ονόματι Βαλαώρα, που προς δυσμάς εκτείνεται μέχρι την κορυφογραμμή και όπως χύνονται τα νερά Πύργου Ελάτου Κορφοβουνίου συνορεύουσα εκείθεν με περιοχή Τοπικής Κοινότητας Αμμοτόπου και προς νότον με Τοπική Κοινότητα Γριμπόβου.
5. Με το άρθρο 49 παράγραφος 2 του νόμου 2052/1920 το Δημόσιο ανέκτησε κατά το 1/5 εξ αδιαιρέτου επί του όλου αγορασθέντος κτήματος το δικαίωμα εξουσιάσεως που ήταν παραχωρημένο στον μέχρι τότε εξουσιαστή. Το κατά τα 1/5 εξ αδιαιρέτου ποσοστό συνιδιοκτησίας του Δημοσίου καταργήθηκε με το άρθρο 111 του κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 2 του Ν. 4266/1929 εκδοθέντος Π.Δ. της 11/12-11-1929 περί διοικήσεως δημοσίων κτημάτων όπως τροποποιήθηκε με τον Α.Ν. 1540/1938 με το οποίο ορίστηκε ότι το 1/5 εξ αδιαιρέτου περιέρχεται αυτοδικαίως στους ιδιοκτήτες κατά την έναρξη της ισχύος του έναντι τιμήματος το οποίο θα καταβάλλονταν σε πέντε ετήσιες δόσεις και ότι η καθυστέρηση μιας δόσης επάγεται αυτοδικαίως την επάνοδο του 1/5 στο Δημόσιο. Στην περίπτωση αυτή δεν καταβλήθηκε από τους συνιδιοκτήτες τίμημα. Ουσιαστικά ανεξαρτήτως των διεκδικήσεων του Ελληνικού Δημοσίου το Δημόσιο ουδέποτε απέκτησε κυριότητα, νομή και κατοχή επί του 1/5 όπως δέχονται και τα δικαστήρια, καθόσον με την αγορά του το 1918 είχε γίνει μεταγραφή του στο Υποθηκοφυλάκειο και οι αγοραστές ασκούσαν και άσκησαν πλήρη κυριαρχικά δικαιώματα ιδιοκτησίας, νομής και κατοχής.
ΑΡΘΡΟ 2
ΙΔΡΥΣΗ Α.Σ.Δ.Σ.Δ.Χ. ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ ΑΡΤΑΣ
1. Για την προστασία και διαχείριση των συνιδιόκτητων εκτάσεων και γενικά των αδιανέμητων εκτάσεων ιδρύθηκε από τους συνιδιοκτήτες ο Αναγκαστικός Συνεταιρισμός Διαχειρίσεως Συνιδιοκτησίας Δάσους και Χορτονομής Κορφοβουνίου Άρτας.
2. Ο Συνεταιρισμός λειτουργεί σύμφωνα με καταστατικό που έχει προσαρμοστεί στις διατάξεις του Ν. 2810/2000 περί αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων κωδικοποιήθηκε δε σε νέο κείμενο κατά τη Γενική Συνέλευση των μελών του στις 18 Αυγούστου 2002 με την υπ’ αριθμόν 87/18-8-2002 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμόν 112/11-7-2003 απόφαση του Ειρηνοδικείου Άρτας, καταχωρήθηκε δε στα Μητρώα Αγροτικών Συνεταιρισμών με αύξοντα αριθμό 82.
3. Μέλη του Συνεταιρισμού είναι αναγκαστικά όλοι οι συνιδιοκτήτες ολοκλήρου ιδανικού μεριδίου ή κλάσματος αυτού και σε περίπτωση θανάτου μέλους του Συνεταιρισμού οι κληρονόμοι υπεισέρχονται σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του μέλους που απεβίωσε και γενικότερα η συνεταιριστική μερίδα μεταβιβάζεται σύμφωνα με το ισχύον κληρονομικό δίκαιο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν κληρονόμοι η συνεταιριστική μερίδα περιέρχεται στον Συνεταιρισμό και επαυξάνει ισομερώς τις μερίδες των υπολοίπων συνεταίρων.
ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
Ο Συνεταιρισμός, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του καταστατικού, κύριο σκοπό έχει την διαχείριση και εκμετάλλευση όλης της συνιδιόκτητης εκτάσεως των μελών του που αποτελείται από δάση, δασικές εκτάσεις, χορτολιβαδικά εδάφη, μερικώς δασοσκεπής εκτάσεις, μερικώς δασοσκεπή χορτολιβαδικά εδάφη, κοινή χορτονομή, άγονες εκτάσεις, ρέματα, χειμάρρους που περιήλθαν στους αρχικούς αγοραστές του τότε χωρίου Μπρένιστα, σημερινού Κορφοβουνίου, κατά νομή, κατοχή και κυριότητα με αγορά από τους έως τότε αληθινούς κυρίους νομής και κατόχους, Σαμπρή Βέη Μπαϊράμ και Φερικαχρά Χαιρεδίν Μπαϊράμ σύζυγο Αλή Σεκτή, με το υπ’ αριθμ. 1008/1918 συμβόλαιο αγοράς του τότε συμβολαιογράφου Φιλιππιάδας Σπυρίδωνος Μαρκαντωνάτου, όπως η έκταση αυτή κατά θέση, έκταση, όρια και είδος περιγράφεται στο αγοραπωλητήριο συμβόλαιο.
ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
1. Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του καταστατικού η διαχείριση κα εκμετάλλευση της όλης πιο πάνω συνιδιόκτητης εκτάσεως θα γίνεται πάντοτε σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις του Δασικού Κώδικα και των συναφών νόμων και τους κανόνες της Δασοπονίας είτε με αυτεπιστασία είτε με εκμίσθωση, με δημοπρασία.
2. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 εδάφιο ιε’ του καταστατικού λειτουργίας του Συνεταιρισμού η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για τον τρόπο εκμεταλλεύσεως της συνιδιοκτησίας (δάσους – χορτονομής κ.λ.π.) με αυτεπιστασία ή εκμίσθωση σε τρίτους με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία ή με σφραγισμένες προσφορές και με ορισμό του κατώτατου ορίου εκμισθώσεως – τιμή εκκινήσεως, κατά μονάδα ή συνολικά. Σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί ενδιαφερόμενος κατά την πρώτη ημέρα της δημοπρασίας η δημοπρασία επαναλαμβάνεται στον ίδιο τόπο κα την ίδια ώρα, την ίδια ημέρα της επόμενης εβδομάδας. Αν και στην επαναληπτική αυτή δημοπρασία δεν εμφανιστεί ενδιαφερόμενος το θέμα για τον τρόπο της εκμεταλλεύσεως της συνιδιοκτησίας επαναφέρεται στη Γενική Συνέλευση η οποία και αποφασίζει ή για την εκμετάλλευση με αυτεπιστασία ή με εκμίσθωση σε τρίτους καθορίζοντας νέο κατώτατο όριο εκμισθώσεως – νέα τιμή εκκινήσεως. Σε κάθε απόφαση δημοπρασίας καθορίζεται και το ύψος της καταβαλλόμενης για τη συμμετοχή εγγυήσεως σε μετρητά ή προσκόμιση εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένου Πιστωτικού Ιδρύματος (Τράπεζας, Ταμείο Παρακαταθηκών Δανείων κ.λ.π.) καθώς και ο τρόπος εξοφλήσεως του μισθώματος – τιμήματος. Αντιπροσφορά δεν γίνεται δεκτή. Στην απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως για την εκμίσθωση μπορεί να συμπεριλαμβάνονται και άλλοι όροι για την κατοχύρωση των συμφερόντων του Συνεταιρισμού και των μελών του, όπως ποινική ρήτρα κ.λ.π. Στην διακήρυξη της δημοπρασίας πρέπει να διαλαμβάνονται όλοι οι παραπάνω όροι της αρχικής και επαναληπτικής δημοπρασίας και να κοινοποιείται η διακήρυξη στο σύνολο ή με περίληψη με κάθε πρόσφορο μέσο (δημοσίευση στον Τύπο, θυροκολλήσεις, τοιχοκολλήσεις κ.λ.π.) όπως κάθε φορά θα αποφασίζει η Γενική Συνέλευση ώστε να λαμβάνουν γνώση της όσο το δυνατόν περισσότεροι.
ΑΡΘΡΟ 5
ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΑΣΕΩΣ
Α. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε να μισθώσει έκταση πλησίον της κορυφογραμμής Πύργος Ελάτου Κορφοβουνίου αλλά αποκλειστικά εντός της συνιδιόκτητης εκτάσεως του Α.Σ.Δ.Σ.Δ.Χ. Κορφοβουνίου Άρτας για την εγκατάσταση αιολικού πάρκου εντός εκτάσεως 24 στρεμμάτων με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στη διακήρυξη. Η παραπάνω προς μίσθωση έκταση με συνολικό εμβαδό 24 στρεμμάτων θα περιλαμβάνεται στο πολύγωνο με κορυφές ΑΒΓΔ του προσηρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος. Η έκταση αυτή, ιδιοκτησιακά ανήκει κατά τα 4/5 στον Αναγκαστικό Συνεταιρισμό και κατά το 1/5 στο Ελληνικό Δημόσιο, διαχειρίζεται δε αποκλειστικά από τον Α.Σ.Δ.Σ.Δ.Χ. σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις. Η τελική θέση εγκατάστασης του Αιολικού Πάρκου μπορεί να τροποποιηθεί από τον μισθωτή μονομερώς εντός του πολυγώνου που αναφέρεται ανωτέρω, στην πορεία σχεδιασμού και υλοποίησης του έργου, χωρίς όμως υπερβάσεως των 24 στρεμμάτων και πάντοτε εντός των αδιαμφισβήτητων από το 1918 – έτος αγοράς εκτάσεως του Α.Σ.Δ.Σ.Δ.Χ. Κορφοβουνίου. Ο Α.Σ.Δ.Σ.Δ.Χ. Κορφοβουνίου Άρτας δεν θα έχει ουδεμία ευθύνη, ποινική, αστική, οικονομική, εάν ο μισθωτής από δόλο, ενδεχόμενο δόλο ή αμέλεια προβεί σε ενέργειες και πράξεις εκτός των συνιδιόκτητων εκτάσεων μη σεβόμενος τα όρια της ιδιοκτησίας του Συνεταιρισμού και άνευ σχετικών εγκρίσεων από τους όμορους. Σε ότι αφορά τα όρια των εκτάσεων του Συνεταιρισμού είναι αδιαμφισβήτητα από το 1918 όπως ρητώς αναφέρεται στο συμβόλαιο αγοράς του τότε χωρίου Μπρένιστα.
ΑΡΘΡΟ 6
ΤΡΟΠΟΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ
Η μίσθωση θα γίνει με διαγωνισμό και με το σύστημα των κλειστών προσφορών καθώς και κατάθεση φακέλου προσφοράς σε δύο ξεχωριστούς φακέλους, ήτοι: Φάκελο με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και φάκελο της οικονομικής προσφοράς.
ΑΡΘΡΟ 7
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
Ως τιμής εκκινήσεως του διαγωνισμού ορίζεται το ποσό των 31.000 (τριάντα ενός χιλιάδων) ευρώ ετησίως.
ΑΡΘΡΟ 8
ΜΙΣΘΩΜΑ
1. Το μίσθωμα προπληρώνεται στην αρχή του μισθωτικού έτους. Το μισθωτικό έτος αρχίζει το μήνα υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης. Εάν το έργο δεν αρχίσει εντός της διετίας το μισθωτικό έτος αρχίζει μετά την συμπλήρωση των δύο ετών από την υπογραφή της σύμβασης. Εάν οι εργασίες κατασκευής του έργου, εντός της συνιδιόκτητης εκτάσεως ή μη, αρχίσουν πριν την παρέλευση της διετίας το μισθωτικό έτος θ’ αρχίζει από την ημέρα ενάρξεως των οποιονδήποτε εργασιών που σχετίζονται με την κατασκευή του έργου.
2. Ο Μισθωτής υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως τον Εκμισθωτή ένα (1) μήνα πριν από την ως άνω έναρξη της κατασκευής και να πληρώσει το ετήσιο μίσθωμα με τις αμέσως επόμενες πληρωμές που θα διενεργήσει. Ως δήλη μέρα για την πληρωμή του μισθώματος θα θεωρείται η τελευταία ημέρα του μήνα.
3. Κάθε έτος το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται με βάση τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους. Αν ο δείκτης είναι αρνητικός, το μίσθωμα θα παραμένει το ίδιο. Το χαρτόσημο, τα δημοτικά τέλη, και οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση θα βαρύνουν αποκλειστικά το Μισθωτή. Η εξόφληση του μισθώματος θα γίνεται μόνο διατραπεζικά με κατάθεση στο τραπεζικό λογαριασμό του Εκμισθωτή που θα υποδείξει το Διοικητικό Συμβούλιο στο Μισθωτή με έγγραφο του και μετά από απόφαση του ΔΣ ληφθείσα κατά τους προβλεπόμενους τύπους.
4. Η πράξη μίσθωσης θα περιβληθεί το συμβολαιογραφικό τύπο και θα μεταγραφεί στο κατά τόπο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο με έξοδα του Μισθωτή. Η συμβολαιογραφική κατάρτιση της μίσθωσης θα πρέπει να έχει λάβει χώρα μέχρι την έναρξη κατασκευής της επένδυσης του Μισθωτή.
5. Τυχόν οικονομικές απαιτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου και για οποιαδήποτε αιτία θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο το μισθωτή και δεν θα σχετίζονται με το ετήσιο μίσθωμα που θα καταβάλλεται στο Συνεταιρισμό.
 
ΑΡΘΡΟ 9
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Για την έγκυρη και παραδεκτή συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει ο κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του, που αποδεικνύεται από επίσημα έγγραφα στοιχεία, να καταθέσει φάκελο προσφοράς ο οποίος θα περιλαμβάνει ξεχωριστό φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό και ξεχωριστό φάκελο με την οικονομική προσφορά.
ΑΡΘΡΟ 10
ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Εγγυητική επιστολή ύψους 30.000 ευρώ, σε επιταγή αναγνωρισμένου Πιστωτικού Ιδρύματος που θα παραμένει εις χείρας του Προέδρου του Συνεταιρισμού  και θα καταπίπτει σε περίπτωση αδικαιολόγητης υπαναχώρησης (μη προσέλευσης για υπογραφή της μίσθωσης), μη τηρήσεως των όρων της διακήρυξης και στη συνέχεια των όρων του συμφωνητικού. Η εγγυητική αυτή επιστολή των τριάκοντα χιλιάδων (30.000) ευρώ θα επιστραφεί στον μισθωτή μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου καθώς και έναρξης λειτουργίας του έργου αυτού. Οι εγγυητικές επιστολές των λοιπών συμμετεχόντων στο διαγωνισμό θα επιστραφούν μετά την υπογραφή του συμφωνητικού με τον αναδειχθέντα μισθωτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα.
2. Έγγραφα στοιχεία από τα οποία να αποδεικνύεται η επενδυτική ωριμότητα του έργου από τον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό, όπως διοικητικές άδειες για την συγκεκριμένη περιοχή, εγκρίσεις και γνωμοδοτήσεις αρμόδιων υπηρεσιών, και ενδεικτικά μελέτη αιολικού δυναμικού βάσει πραγματικών ανεμολογικών μετρήσεων κ.α.
3. Τραπεζική επιταγή συνολικού ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €), η οποία θα καταπίπτει σε περίπτωση που οι εργασίες του έργου δεν αρχίσουν μέσα σε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης.
4. Υπεύθυνη δήλωση του νόμου του μετέχοντος στο διαγωνισμό θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή στην οποία θα δηλώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος μελέτησε λεπτομερώς τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού, ότι δεν έχει ουδεμία αμφιβολία για το περιεχόμενο και την αληθή έννοια των όρων και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα αυτούς επί ποινή κατάπτωσης υπέρ του συνεταιρισμού της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό και καταγγελία της μίσθωσης από πλευράς Συνεταιρισμού εφόσον έχει ανακηρυχθεί μισθωτής.
5. Υπεύθυνη δήλωση του νόμου του μετέχοντος στο διαγωνισμό θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια Αρχή ότι ο εκμισθωτής δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για ενέργειες του μισθωτή εκτός των ορίων των συνιδιόκτητων εκτάσεων μισθωμένων και μη.
6. Υπεύθυνη δήλωση του νόμου του μετέχοντος στο διαγωνισμό θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή ότι η καταβολή του μισθώματος θα είναι δεσμευτική μετά την παρέλευση διετίας από την υπογραφή του συμφωνητικού ανεξαρτήτως εάν δεν έχουν αρχίσει οι εργασίες κατασκευής του έργου, άλλως η καταβολή του μισθώματος θ’ αρχίζει από την έναρξη των οποιωνδήποτε εργασιών, εντός του χώρου του Συνεταιρισμού ή μη και που σχετίζονται με την κατασκευή του έργου, όπως αναφέρεται λεπτομερώς στους όρους της διακήρυξης.
7. Υπεύθυνη δήλωση του νόμου του μετέχοντος στο διαγωνισμό θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή αποδοχής κατάπτωσης του χρηματικού ποσού των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €) υπέρ του Συνεταιρισμού και χωρίς καμιά άλλη διαδικασία, εάν οι εργασίες δεν έχουν αρχίσει σε χρονικό διάστημα έξι μηνών από την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης.
8. Έγγραφα - αποδεικτικά στοιχεία ότι ο ενδιαφερόμενος ή συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις έχει κατασκευάσει παρόμοια έργα και διαθέτει σχετική εμπειρία.
9. Επιστολή του μετέχοντος στο διαγωνισμό ή του νομίμου εκπροσώπου ότι τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του έργου θα είναι από την περιοχή του Συνεταιρισμού, εφόσον τέτοια υπάρχουν, διαφορετικά η επιλογή αυτών θα γίνει από την ευρύτερη περιοχή του έργου, και ότι θα χρησιμοποιήσει εργατικό προσωπικό σε όλες τις φάσεις του έργου (τόσο κατά την φάση κατασκευής, όσο και κατά την φάση λειτουργίας) από την περιοχή του Συνεταιρισμού, εφόσον υφίστανται οι ανάλογες κατάλληλες ειδικότητες που πληρούν τις αναγκαίες προδιαγραφές.
10. Τα ακόλουθα πιστοποιητικά του αρμόδιου Πρωτοδικείου της έδρας του μετέχοντος στο διαγωνισμό (εφόσον εκδίδονται): α. ότι δεν τελεί σε πτώχευση/πτωχευτικό συμβιβασμό/παύση εργασιών β. ότι δεν έχει διοριστεί εκκαθαριστής/ συνεκκαθαριστής  γ. ότι δεν έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση δ. ότι δεν έχει κατατεθεί αίτηση για κήρυξη σε πτώχευση ε. ότι δεν έχει κατατεθεί αίτηση για διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή στ. ότι δεν έχει εκδοθεί απόφαση λύσεως ζ. ότι δεν έχει κατατεθεί αίτηση για λύση
11. ΦΕΚ εκπροσώπησης σε περίπτωση που ο συμμετέχων είναι ανώνυμη εταιρεία ή  εταιρεία περιορισμένης ευθύνης .
12. Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου, αν πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία που να αποφασίζει τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και την εκπροσώπηση.
ΑΡΘΡΟ 11
ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο μετέχων στο διαγωνισμό θα καταθέσει ο ίδιος ή πληρεξούσιος αυτού φάκελο που θα περιέχει την οικονομική προσφορά, ο οποίος θα είναι σφραγισμένος και κλεισμένος με τρόπο που να μην μπορεί να ανοιχθεί χωρίς αυτό να γίνει αντιληπτό και επί ποινή αποκλεισμού από το διαγωνισμό. Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσοτέρων διαγωνιζομένων από το ίδιο φυσικό πρόσωπο.
ΑΡΘΡΟ 12
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ
Οι φάκελοι τόσο με τα δικαιολογητικά όσο και με την οικονομική προσφορά πρέπει να κατατεθούν την ημερομηνία, ημέρα και ώρες, που αναγράφονται στην παρούσα διακήρυξη για τη διενέργεια του διαγωνισμού. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα και για οποιοδήποτε λόγο είναι απαράδεκτες και επιστρέφονται χωρίς να ανοιχθούν.
ΑΡΘΡΟ 13
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 30η Μαΐου 2014, ημέρα Παρασκευή και από ώρες 10.00 π.μ. – 12.00 μ.
ΑΡΘΡΟ 14
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας Κορφοβουνίου όπου το Κορφοβούνι είναι η έδρα του Συνεταιρισμού.
ΑΡΘΡΟ 15
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
Ως Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού, αξιολογήσεως των φακέλων, ήτοι του φακέλου με τα δικαιολογητικά και του φακέλου με την οικονομική προσφορά των ενδιαφερομένων καθώς και εξαγωγής του αποτελέσματος του διαγωνισμού ορίζονται τα μέλη του Δ.Σ. του Α.Σ.Δ.Σ.Δ.Χ. Κορφοβουνίου με Πρόεδρο της Επιτροπής τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού Κέφη Νικόλαο του Γεωργίου. Η Επιτροπή  συνεδριάζει νομίμως εφόσον τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα.
ΑΡΘΡΟ 16
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού την ορισθείσα ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού εγκαθίσταται στο χώρο διενέργειας του διαγωνισμού και μέσα στα οριζόμενα χρονικά πλαίσια παραλαμβάνει τους κατατιθέμενους φακέλους συμμετοχής στο διαγωνισμό. Παρελθούσης της χρονικής διάρκειας που ορίζεται για την κατάθεση των προσφορών ο Πρόεδρος ανακοινώνει τη λήξη του χρόνου καταθέσεως προσφορών, περιμένει δύο έως τρία λεπτά και κηρύσσει τη λήξη της παραλαβής των φακέλων.
2. Αμέσως μετά τη λήξη του χρόνου αυτού η Επιτροπή σε πρώτη φάση ελέγχει τους φακέλους που περιέχουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής προκειμένου να διαπιστώσει την ύπαρξη όλων των οριζόμενων προϋποθέσεων. Όσοι φάκελοι ενδιαφερομένων κριθούν ότι δεν περιέχουν τα οριζόμενα δικαιολογητικά απορρίπτονται και οι ενδιαφερόμενοι δεν μετέχουν στη β’ φάση ανοίγματος των φακέλων των οικονομικών προσφορών.
3. Μετά τη λήξη και της διαδικασίας αυτής η Επιτροπή προβαίνει στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών και μεταξύ αυτών που συμμετείχαν στο διαγωνισμό προκρίνεται αυτός που κατέθεσε την μεγαλύτερη οικονομική προσφορά.
4. Η όλη διαδικασία συντελείται την ίδια ημέρα με το διαγωνισμό και αμέσως μετά την κατάθεση των φακέλων προσφοράς.
5. Σε περίπτωση που έγκυρες οικονομικές προσφορές ταυτίζονται απόλυτα διενεργείται δημόσια κλήρωση παρουσία των ενδιαφερομένων και συντάσσεται σχετικό πρακτικό.
ΑΡΘΡΟ 17
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Μετά την παραπάνω διαδικασία και αφού βεβαιωθεί ποιός κατέθεσε τη μεγαλύτερη οικονομική προσφορά στον διαγωνισμό η Επιτροπή προβαίνει με πρακτικό της στην έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας και ανακήρυξη του μισθωτή. Στη συνέχεια καλεί αυτόν εγγράφως όπως μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών να προσέλθει για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού επί ποινή ακυρώσεώς του από τα αποτελέσματα του διαγωνισμού και καταπτώσεως της σχετικής εγγυητικής επιστολής.
2. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.
3. Σε περίπτωση που δεν προσέλθει ο μισθωτής για την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης καλείται ο επόμενος τη τάξει πλειοδότης. Εάν δεν υπάρχει επόμενος ακολουθείται η προβλεπόμενη από το καταστατικό διαδικασία.
4. Αν ο εκμισθωτής δεν προσέρχεται ή αρνείται να υπογράψει τη μίσθωση ο μισθωτής δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση για κάθε ενδεχόμενη ζημία από την ακύρωση της επένδυσής του.
ΑΡΘΡΟ 18
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΚΗΡΥΧΘΕΝΤΑ ΜΙΣΘΩΤΗ
Το συμφωνητικό μισθώσεως, μέσα στην ορισθείσα ημερομηνία, θα υπογραφεί από πλευράς Συνεταιρισμού από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού Κέφη Νικόλαο του Γεωργίου, που ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος του Α.Σ.Δ.Σ.Δ.Χ. Κορφοβουνίου, καθώς και τον αναδειχθέντα ως μισθωτή και προκειμένου περί νομικού προσώπου του εκπροσώπου αυτού.
ΑΡΘΡΟ 19
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟΝ ΔΙΑ-ΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Η μίσθωση και η ως εκ τούτου παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης και χρήσεως του αντικειμένου του διαγωνισμού, όπως αυτό περιγράφεται στην παρούσα διακήρυξη γίνεται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 970 του Α.Κ. σε συνδυασμό με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί Εμπορικών Μισθώσεων Π.Δ. 34/1995 «Κωδικοποίηση διατάξεως Νόμων περί εμπορικών μισθώσεων», τα άρθρα 3 παρ.2 και 10 παρ. 2 εδαφ. ιε του Καταστατικού του Συνεταιρισμού και των σχετικών  διατάξεων των Ν.998/1979 και Ν. 2810/2000 ως ισχύουν.
ΑΡΘΡΟ 20
ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ
1. Το μίσθιο εκμισθώνεται με αποκλειστικό σκοπό την κατασκευή και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τη χρήση αιολικής ενέργειας. Ενδεικτικά στο μίσθιο θα πραγματοποιηθεί εκσκαφή πλατωμάτων ανέγερσης και θεμελίωση κύριων και βοηθητικών εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας.
2. Καμία άλλη χρήση δεν είναι επιτρεπτή.
3. Ο Μισθωτής υποχρεούται να κάνει χρήση του μισθίου κατά τρόπο που να σέβεται απολύτως το περιβάλλον και να εναρμονίζεται πλήρως με τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου, όπως αυτοί εγκρίνονται από την αρμόδια δημόσια αρχή.
4. Κάθε χρήση του μισθίου που αντιστρατεύεται τις παραπάνω διατάξεις αποτελεί ουσιώδη λόγο καταγγελίας της μίσθωσης.
5. Για κάθε επέμβαση που θα πραγματοποιηθεί από το μισθωτή σε χώρο εκτός των συνιδιόκτητων εκτάσεων του Συνεταιρισμού μισθωμένων και μη και γενικά εκτός των ορίων της ιδιοκτησίας του εκμισθωτή, αυτός δεν φέρει ουδεμία αστική, ποινική ή άλλη ευθύνη αφού τα όρια της ιδιοκτησίας του Συνεταιρισμού είναι σαφώς προσδιορισμένα και αδιαμφισβήτητα και συμπίπτουν με τα όρια της Τοπικής Κοινότητας Κορφοβουνίου, όπως στο συμβόλαιο αγοράς αναφέρεται. Ειδικότερα δε στην κορυφογραμμή, τo όριo της ιδιοκτησίας του Εκμισθωτή με την τοπική κοινότητα Αμμοτόπου είναι ο υδροκρίτης σύμφωνα και με το τοπογραφικό διάγραμμα, που επισυνάπτεται στην παρούσα, δηλαδή όπως χύνονται τα ύδατα της βροχής και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τη χωροθέτηση του έργου από τον μισθωτή.
6. Κατά την κατάρτιση της μίσθωσης συμβολαιογραφικά, ο Μισθωτής θα παραδώσει στον Εκμισθωτή τοπογραφικό διάγραμμα χωροθέτησης του έργου εντός του μισθίου μετά των επεμβάσεων που περιγράφονται στον παρακάτω όρο.
ΑΡΘΡΟ 21
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ
1. Εντός του συνιδιόκτητου Κορφοβουνίου και προς εξυπηρέτηση της χρήσης για την οποία προορίζει ο Μισθωτής το μίσθιο, ο τελευταίος μπορεί να πραγματοποιήσει επεμβάσεις σχετικές με το σκοπό της μίσθωσης, όπως βελτίωση υφιστάμενης οδοποιίας ή και διάνοιξη νέων δρόμων για την πρόσβαση στις κύριες και βοηθητικές εγκαταστάσεις καθώς και κατασκευή εναέριου δικτύου ηλεκτρικής διασύνδεσης μέσης τάσης με σημειακές επεμβάσεις τοποθέτησης ξύλινων στύλων εκατέρωθεν της οδοποιίας, επεμβάσεις, για τις οποίες συναινεί ο Εκμισθωτής. Οποιαδήποτε τέτοια σχετική εργασία θα πρέπει να γίνει αποκλειστικά με δαπάνες του μισθωτή και δεν θα μπορεί μετά την λήξη της μισθώσεως να ζητηθεί οποιαδήποτε αποζημίωση.
2. Όταν η μίσθωση περιβληθεί το συμβολαιογραφικό τύπο, ο Μισθωτής θα παραδώσει στον Εκμισθωτή αντίγραφο της εγκεκριμένης από την αρμόδια δασική αρχή οριστικής μελέτης οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης καθώς και διάγραμμα χωροθέτησης των επεμβάσεων που θα πραγματοποιήσει ο Μισθωτής στην ιδιοκτησία του Εκμισθωτή.
ΑΡΘΡΟ 22
1. Σε κάθε περίπτωση ο Μισθωτής υποχρεούται κατά την εκτέλεση οιασδήποτε εργασίας να μην προβαίνει σε ενέργειες πέραν των αναγκαίων για την εγκατάσταση του έργου καθώς και να μην προβαίνει σε πράξεις και εγκαταστάσεις που δεν εντάσσονται στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία.
2. Ρητά συμφωνείται ότι όλες οι εγκαταστάσεις παραμένουν πάντοτε στην πλήρη κυριότητα του Μισθωτή μέχρι τη λήξη της μίσθωσης και με τις προϋποθέσεις που ρητά αναφέρονται στο άρθρο 29 του παρόντος.
3. Ο Μισθωτής χορηγεί το δικαίωμα στον Εκμισθωτή και μετά τη σύναψη της μίσθωσης να κάνει χρήση του μισθίου ή να παραχωρεί τη χρήση του για δραστηριότητες που δεν παρεμποδίζουν ή επηρεάζουν την κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία και αποδοτικότητα των εγκαταστάσεων του Μισθωτή και εφόσον τηρούνται οι περιορισμοί που τίθενται για την ανάλογη δραστηριότητα από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (ενδεικτικά κτηνοτροφικές μονάδες, βόσκηση ζώων, δασοπονικές και γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες). Ο Εκμισθωτής δεν επιτρέπεται όμως να προβεί σε εκμίσθωση ή παραχώρηση της χρήσης του μισθίου εν γένει για δραστηριότητες συναφείς με αυτές του Μισθωτή (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας). Διευκρινίζεται επίσης ότι οι λατομικές εργασίες παρεμποδίζουν την κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία και αποδοτικότητα των εγκαταστάσεων του Μισθωτή και δεν επιτρέπεται η διεξαγωγή τους στο μίσθιο και πλησίον των επεμβάσεων του όρου 5 που το εξυπηρετούν.
4. Όλες οι απαιτούμενες άδειες εγκατάστασης, λειτουργίας, σύνδεσης κ.λ.π. της επιχείρησης που θα εγκαταστήσει στο μίσθιο ο Μισθωτής εκδίδονται με δική του επιμέλεια και ευθύνη και αντίστοιχη οικονομική επιβάρυνση. Ο Εκμισθωτής δεν ευθύνεται, ούτε και καμία οικονομική επιβάρυνση έχει, αν για οποιονδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό δεν καταστεί δυνατή η λειτουργία του έργου που επιθυμεί να εγκαταστήσει ο Μισθωτής και η μοναδική υποχρέωσή του Εκμισθωτή είναι να συμπράξει ή προσυπογράψει, αν αυτό ρητά απαιτείται.
5. Ο Εκμισθωτής κατά την κατάρτιση της μίσθωσης συμβολαιογραφικά θα χορηγήσει στο Μισθωτή εντολή και πληρεξουσιότητα να τον εκπροσωπεί ενώπιον κάθε Αρχής και υπηρεσίας, εφόσον απαιτείται και η παρουσία ή σύμπραξη του, καθώς και να υπογράφει κάθε αναγκαίο εκ της προαναφερόμενης αιτίας έγγραφο, αιτήσεις, διαγράμματα κ.λ.π., προκειμένου να καταστεί δυνατή η υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών που προηγούνται της έκδοσης των απαιτούμενων διοικητικών αδειών, όπως οικοδομικών αδειών, άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας της επενδύσεως του Μισθωτή.
ΑΡΘΡΟ 23
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) έτη από την υπογραφή της.
Παράταση της μίσθωσης μπορεί να γίνει για άλλα πέντε (5) έτη μονομερώς από τον μισθωτή, εφ’ όσον αυτός το δηλώσει εγγράφως έξι μήνες πριν τη λήξη της αρχικής σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 24
Όσον αφορά τη νομική και πραγματική κατάσταση του μισθίου ο Εκμισθωτής εγγυάται ότι το μίσθιο είναι ελεύθερο βαρών και διεκδικήσεων τρίτων. Επιπλέον δηλώνει ότι το μίσθιο είναι ελεύθερο πάσης άλλης ενοχικής σχέσεως, δεν υφίσταται δηλαδή άλλος μισθωτής ή νομέας του ακινήτου (νομικό ή φυσικό πρόσωπο).
ΑΡΘΡΟ 25
1. Ο Εκμισθωτής, οποτεδήποτε καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης και της τυχόν παρατάσεώς της, δικαιούται να προβεί σε καταγγελία, στην περίπτωση που ο Μισθωτής προβεί σε αξιόποινες και παράνομες πράξεις και ενέργειες εντός της εκτάσεως του μισθίου, όπως επίσης και στην περίπτωση που ο Μισθωτής δεν εκτελεί τους όρους του παρόντος, τους οποίους όρους οι συμβαλλόμενοι θεωρούν όλους σημαντικούς και ουσιώδεις. Στην περίπτωση αυτή δεν αποκλείεται το δικαίωμα του Εκμισθωτή να αξιώσει αποζημίωση για την ενδεχόμενη ζημία του από τις ως άνω ενέργειες του Μισθωτή.
2. Ο Μισθωτής εφόσον δεν έχει προβεί στην έναρξη κατασκευαστικών εργασιών ή μετά από παρέλευση διετίας από την υπογραφή του συμφωνητικού, δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, και να καταγγείλει τη μίσθωση αζημίως στις κάτωθι περιπτώσεις και με τους ακόλουθους όρους, ήτοι:
(α) Εάν τα αποτελέσματα των πραγματοποιηθεισών μετρήσεων καταδεικνύουν τεχνική ή οικονομική ακαταλληλότητα του μισθίου για την εγκατάσταση του έργου ή εάν τα αποτελέσματα των τεχνικών μελετών του ίδιου του Μισθωτή ή προστηθέντων του αποδεικνύουν ότι το μίσθιο δεν είναι κατάλληλο για τους σκοπούς του.
(β) Λόγω μη απόκτησης εκ μέρους του Μισθωτή όλων των απαιτουμένων αδειών για την εγκατάσταση του έργου (συμπεριλαμβανόμενων των έργων διασύνδεσης με το Εθνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα), γεγονός το οποίο, πρέπει να αποδεικνύεται με έγγραφα των αρμοδίων Υπηρεσιών.
(γ) Σε περίπτωση κατάθεσης από οποιονδήποτε τρίτο αγωγής περί νομής, διεκδικητικής αγωγής, αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων και εν γένει (δικαστικής) αμφισβήτησης της κυριότητας ή των ορίων του μισθίου (ιδανικού ή πραγματικού μέρους), του οποίου ζητήματος η τελεσίδική επίλυση συνεπάγεται την ολική αφαίρεση από το Μισθωτή της χρήσης του μισθίου και εφόσον αυτό αφορά εκτάσεις που βρίσκονται εντός των ορίων των εκτάσεων του Συνεταιρισμού που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη.
(δ) Στις περιπτώσεις αυτές η σύμβαση λύεται αζημίως και για τα δύο συμβαλλόμενα μέρη χωρίς την καταβολή οιασδήποτε αποζημίωσης, τυχόν δε καταβληθέντα μισθώματα ή άλλες παροχές σε χρήμα ή μη δεν αναζητούνται, εκτός μόνο της εγγυητικής επιστολής. Ρητά δηλούται ότι η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμογή εάν η διεκδίκηση αφορά έκταση που έγιναν επεμβάσεις του μισθωτή εκτός των ορίων της ιδιοκτησίας του εκμισθωτή, μισθωμένου και μη.
3. Μετά την έναρξη λειτουργίας του έργου:
Ο Μισθωτής δικαιούται να καταγγείλει την σύμβαση μίσθωσης στις εξής περιπτώσεις:
(α) Εάν τροποποιηθεί το νομικό πλαίσιο ρύθμισης του τομέα ηλεκτρικής ενέργειας, κατά τρόπο ώστε η εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων να μην καθίσταται συμφέρουσα οικονομικά βάσει τεχνικών μελετών του ίδιου του Μισθωτή ή προστηθέντων του.
(β) Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, καταστεί απαραίτητη η πραγματοποίηση μεγάλου εύρους τεχνικής εξυγίανσης των εγκαταστάσεων, κατά τρόπον ώστε να μην καθίσταται οικονομικά αποδοτική η ανάπτυξη τους βάσει τεχνικών μελετών του ίδιου του Μισθωτή ή προστηθέντων του.
(γ) Στις περιπτώσεις αυτές η σύμβαση λύεται αζημίως και για τα δύο συμβαλλόμενα μέρη χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημιώσεως τυχόν δε καταβληθέντα μισθώματα ή άλλες παροχές σε χρήμα ή μη προς τον Συνεταιρισμό δεν αναζητούνται.
ΑΡΘΡΟ 26
Κάθε τροποποίηση της σύμβασης μίσθωσης που πρόκειται να καταρτιστεί μεταξύ του Εκμισθωτή και του Μισθωτή, δύναται να λαμβάνει χώρα μόνο γραπτώς, αποκλειομένου κάθε άλλου μέσου προς απόδειξη μεταβολής των όρων της και πρέπει να μεταγράφεται.
ΑΡΘΡΟ 27
Ο Μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες και τα όρια του, να το προστατεύει δε από κάθε καταπάτηση και γενικά να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
ΑΡΘΡΟ 28
Ο Μισθωτής υποχρεούται κατά τη λύση ή λήξη της μίσθωσης να αφαιρέσει από το μίσθιο όλες τις προσθήκες και κατασκευές, που ανήκουν στην κυριότητά του και απαιτήθηκαν για την εγκατάσταση και εκμετάλλευση του έργου και να επαναφέρει το μίσθιο στην αρχική του μορφή κατά το μέτρο του τεχνικά εφικτού και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Με συμφωνία των μερών δύνανται να παραμείνουν στο μίσθιο οι μόνιμες εγκαταστάσεις (κτίσματα κ.λ.π.) προς όφελος του. Οι όποιες διανοίξεις δρόμων πραγματοποιηθούν στην ιδιοκτησία του Εκμισθωτή:
(α) Κατά το χρόνο διάρκειας της μίσθωσης θα εξυπηρετούν τις ανάγκες τόσο του μισθωτή όσο και των συνιδιοκτητών και του Συνεταιρισμού γενικότερα.
(β) Μετά τη λήξη της μίσθωσης οι όποιες διανοίξεις δρόμων έχουν γίνει θα παραμείνουν αποκλειστικά στη χρήση των συνιδιοκτητών.
(γ) Οποιοδήποτε ηλεκτρικό δίκτυο ήθελε κατασκευαστεί, μετά τη λήξη της μισθώσεως θα παραμείνει στη θέση του και θα εξυπηρετεί μόνο τις ανάγκες του Συνεταιρισμού και δεν θα αφαιρεθεί. Δρόμοι και ηλεκτρικά δίκτυα που θα κατασκευαστούν θα γίνουν με αποκλειστική ευθύνη του μισθωτή και με δικές του δαπάνες, ουδεμία δε αποζημίωση θα μπορεί να ζητηθεί μετά τη λήξη της μίσθωσης.
(δ) Τα του εδαφίου του άρθρου 29 παρ. (γ) ισχύουν και για τις περιπτώσεις αποχωρήσεως από το έργο του μισθωτή και για οποιαδήποτε αιτία όπου όλες οι επ’ αυτού γενόμενες κατασκευές είτε αφορούν κτίσματα, οδικό δίκτυο, ηλεκτρικό δίκτυο κ.λ.π. θα παραμένουν προς όφελος του εκμισθωτή χωρίς ο μισθωτής να μπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε αποζημίωση για τις δαπάνες κατασκευής αυτών.

ΑΡΘΡΟ 29
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
Ο Εκμισθωτής συναινεί να μεταβιβάσει ο Μισθωτής σε οποιοσδήποτε νομικό πρόσωπο της επιλογής του ως ειδικού σκοπού εταιρεία για την υλοποίηση του έργου τη μισθωτική σχέση με εκχώρηση και αναδοχή χρέους.
Στην περίπτωση αυτή ο νέος Μισθωτής θα υπεισέλθει στη θέση του παρόντος Μισθωτή ως προς τα εκ της μισθώσεως δικαιώματα και υποχρεώσεις ως Μισθωτή,  καθιστάμενος εφεξής αυτή μόνο υπόχρεος και δικαιούχος των απορρεουσών από την παρούσα σύμβαση μισθώσεως υποχρεώσεων και δικαιωμάτων αντιστοίχως απέναντι στον Εκμισθωτή, ο δε πρότερος Μισθωτής θα ελευθερώνεται. Η μεταβίβαση θα λάβει χώρα με τη μορφή της εκχώρησης και της αναδοχής χρέους, ακολουθούσα τον τύπο της πράξης μίσθωσης. Αυστηρή προϋπόθεση για την εφαρμογή των παραπάνω αποτελεί η πλήρης αποδοχή των παρόντων όρων της διακήρυξης και του συμφωνητικού με τον αναδειχθέντα μισθωτή.
ΑΡΘΡΟ 30
Η παρούσα διακήρυξη, ολόκληρη ή σε περίληψη, θα αναρτηθεί στα Δημόσια Καταστήματα της περιοχής του Συνεταιρισμού, σε site μελών του Συνεταιρισμού, εφόσον υφίστανται, και θα δημοσιευθεί ολόκληρη σε μια τουλάχιστον τοπική εφημερίδα. Τα έξοδα των όποιων δημοσιεύσεων θα βαρύνουν τον μισθωτή μετά την ανάδειξή του.
ΑΡΘΡΟ 31
Το κείμενο της παρούσας διακήρυξης που εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση θα υπογραφεί από το Προεδρείο διεξαγωγής της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι Πρόεδρο, Πρακτικογράφοι και Ψηφολέκτες και θα αποτελέσει αναπόσπαστο τμήμα των πρακτικών της παρούσης Γενικής Συνελεύσεως.
ΑΡΘΡΟ 32
Όλοι οι όροι που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη, πλην αυτών που αφορούν τον τρόπο διεξαγωγής της δημοπρασίας και τα δικαιολογητικά, θα συμπεριληφθούν στη σύμβαση μίσθωσης που θα υπογραφεί. Γενικότερα ό,τι θεωρηθεί αναγκαίο και μέσα στα όσα αναγράφονται στην παρούσα διακήρυξη μπορούν να αναγραφούν στη σύμβαση μίσθωσης και προς τούτο εξουσιοδοτείται ο πρόεδρος του ΔΣ του Α.Σ.Δ.Σ.Δ.Χ. Κορφοβουνίου που θα υπογράψει τη σύμβαση μίσθωσης με τον αναδειχθέντα ως μισθωτή.
ΑΡΘΡΟ 33
Ολόκληρο το κείμενο της διακήρυξης ή περίληψη αυτού που θα αναρτηθεί ή θα σταλεί για δημοσίευση θα υπογραφεί από τον Πρόεδρο του διοικητικού Συμβουλίου του Α.Σ.Δ.Σ.Δ.Χ. Κορφοβουνίου Άρτας.
Τελευταίο άρθρο
Τρίτη 13 Μαΐου 2014
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού
                                    ΚΕΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ