5 Ιουν 2014

Ο Α.Σ.Δ.Σ.Δ.Χ. ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ ΑΡΤΑΣ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΚΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ GAMESA ENERGIAKI HELLAS Α.Ε. ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ2014-05-30 12.24.38
   Σε προηγούμενη ανάρτηση μας είχαμε δημοσιεύσει την  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΚΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ Α.Σ.Δ.Σ.Δ.Χ. ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ.   Η μοναδική εταιρεία που κατέθεσε ολοκληρωμένο φάκελο προσφοράς εκμίσθωσης ήταν η  GAMESA ENERGIAKI HELLAS Α.Ε. που συμφωνούσε με όλους τους  όρους(Άρθρα) της διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης  η οποία τελικά ανέβασε το ετήσιο μίσθωμα στις 32.000,00 €.
  Έτσι  την 30η Μαΐου 2014, ημέρα Παρασκευή και μετά τις 10.00 π.μ., όπως οριζόταν από την διακήρυξη και εντός του κοινοτικού καταστήματος, η Επιτροπή του  Α.Σ.Δ.Σ.Δ.Χ. ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ ΑΡΤΑΣ  που αποτελούνταν από τον Κέφη Νικόλαο (Πρόεδρο) Κέφη Κωνσταντίνο, Παππά Ευάγγελο, Ζέρβα Δημήτριο προέβησαν σε έλεγχο του φακέλου προσφοράς.  Η επιτροπή αφού έλεγξε τον φάκελο με τα δικαιολογητικά έκρινε συμφέρουσα την προσφορά  και προχώρησε στη έγκριση της. 

  Στις προσεχείς ημέρες αναμένεται και η υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης μεταξύ  του Προέδρου του Συνεταιρισμού Κέφη Νικόλαο και του διευθύνων σύμβουλο της εταιρείας Βασίλη Σπηλιωτόπουλο που θα γίνει στην Αθήνα.
Τριμελής επιτροπή της  GAMESA ENERGIAKI HELLAS Α.Ε. αποτελούμενη από τον διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Βασίλη Σπηλιωτόπουλο, την Νομική σύμβουλο της εταιρείας Αύρα Γαργαλάκου και τη μηχανικό του έργου Εκάτη Σαρρή,  είχε μεταβεί στην Άρτα  και στις 30 του μηνός Μαΐου παρέδωσε προσωπικά τον φάκελο προσφοράς εκμίσθωσης στην επιτροπή του Α.Σ.Δ.Σ.Δ.Χ. ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ.
2014-05-30 12.24.15-2
    Εδώ  βλέπουμε, από αριστερά τον διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Βασίλη Σπηλιωτόπουλο, τον Κέφη Νικόλαο και την Εκάτη Σαρρή  μαζί με τρία μέλη της επιτροπή του Α.Σ.Δ.Σ.Δ.Χ. ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ
    (Κέφης Κωνσταντίνος,  Παππάς Ευάγγελος,  Ζέρβας Δημήτριος)


2014-05-30 12.23.57
Εδώ  βλέπουμε, από αριστερά τον διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Βασίλη Σπηλιωτόπουλο, τον Κέφη Νικόλαο και την Αύρα Γαργαλάκου  μαζί με τρία μέλη της επιτροπή του Α.Σ.Δ.Σ.Δ.Χ. ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ
  (Κέφης Κωνσταντίνος,  Παππάς Ευάγγελος,  Ζέρβας Δημήτριος)