5 Σεπ 2017

ΝΟΜΟΣ 4423 ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 46 ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ   
      Στην ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ που εκδόθηκε  27 Σεπτεμβρίου του 2016 με αριθμό φύλλου 182 και με της διατάξεις του υπ' αριθμού  ΝΟΜΟ 4423 περί Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις και στο Άρθρο 46 μπορεί κάποιος να βρει το ρυθμιστικό πλαίσιο για τους Αναγκαστικούς Δασικούς Συνεταιρισμούς, σαν τον δικό μας. Οπότε, αναγκαστικά  πρέπει να προσαρμοστεί το καταστατικό μας, προκειμένου να
είναι σύννομος με τις υπάρχουσες διατάξεις τις Ελληνικής πολιτείας.
   Σύμφωνα με το Άρθρο 46 απαγορεύεται η σύσταση καινούργιων Αναγκαστικών Δασικών Συνεταιρισμών ενώ δίνει ισχύ μόνο στους υφιστάμενους που έχουν δημιουργηθεί με τις διατάξεις του Α.Ν. 1627 του 1939, κλπ.

 Πιο κάτω σας παραθέτω και το ανάλογο ΦΕΚ


Άρθρο 46
Αναγκαστικοί Δασικοί Συνεταιρισμοί
1. Η σύσταση νέων αναγκαστικών δασικών συνεται-
ρισμών κατά τις διατάξεις του Α.Ν. 1627/1939 (Α΄ 64)
απαγορεύεται.
2. Ο ως άνω Α.Ν. 1627/1939 ισχύει περιορισμένα
μόνο για τους υφισταμένους αναγκαστικούς δασικούς
συνεταιρισμούς, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόμου.
3. Όπου στον Α.Ν. 1627/1939 γίνεται παραπομπή στην
ισχύουσα νομοθεσία που αφορά τους δασικούς συνεται-
ρισμούς, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 47 του
Ν. 2169/1993 (Α΄ 149) και των νόμων 2810/2000 (Α΄ 61)
και 4015/2011 (Α΄ 210), ως ίσχυαν μέχρι την 26.4.2016.
Η κατάργηση των ως άνω διατάξεων με το άρθρο 50 του
Ν. 4384/2016 (Α΄ 78), δεν ισχύει για τους υφιστάμενους
αναγκαστικούς δασικούς συνεταιρισμούς.