27 Φεβ 2014

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ Ο.Τ.Α. ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡ.49828/12.11.2008ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ Ο.Τ.Α. ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡ.49828/12.11.2008 ΚΥΑ "ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ" (ΦΕΚ ΑΡ.2464/03.12.2008).

Η ΡΑΕ κατ' εφαρμογή των κανόνων και κριτηρίων χωροθέτησης αιολικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με το παράρτημα V, της υπ' αρ.49828/12.11.2008 ΚΥΑ, "Έγκριση ειδικού χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού" (ΦΕΚ αρ.2464/03.12.2008), προχώρησε στον έλεγχο του κριτηρίου της μέγιστης επιτρεπόμενης πυκνότητας αιολικών εγκαταστάσεων σε επίπεδο Ο.Τ.Α., βάσει των διαθέσιμων, στην Αρχή, στοιχείων και δεδομένων αναφορικά με τα όρια των Ο.Τ.Α. και τις συντεταγμένες των ανεμογεννητριών των αιολικών σταθμών. Τα σχετικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα που ακολουθεί.

Συγκεκριμένα, στον πίνακα αναγράφεται: α) ο Δήμος, β) η έκτασή του, γ) ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός τυπικών ανεμογεννητριών ανά Ο.Τ.Α., όπως αυτός καθορίζεται στην ανωτέρω ΚΥΑ, δ) η τρέχουσα πυκνότητα αιολικών εγκαταστάσεων ανά Ο.Τ.Α., ήτοι ο αριθμός ισοδύναμων τυπικών ανεμογεννητριών των αιολικών σταθμών για τους οποίους έχει εκδοθεί άδεια παραγωγής, όπως αυτή ισχύει, ή θετική γνωμοδότηση από τη ΡΑΕ, καθώς επίσης και ε) ο αριθμός ισοδύναμων τυπικών ανεμογεννητριών ανά Ο.Τ.Α. για τον υπολογισμό του οποίου ελήφθησαν υπόψη πέραν των αδειών παραγωγής και θετικών γνωμοδοτήσεων κατά τα προηγούμενα και οι αιτήσεις για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικούς σταθμούς για τις οποίες έχει διαβιβαστεί από τη ΡΑΕ η Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τήρηση της Διαδικασίας Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης.

Επισημαίνεται ότι για Ο.Τ.Α. στους οποίους δεν χωροθετούνται ανεμογεννήτριες κατά τα ως άνω, δεν εμφανίζονται στον Πίνακα σχετικές εγγραφές.

Τυχόν ανακριβείς αναφορές στα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν, διορθώνονται όταν διαπιστώνονται από την Αρχή.

Η ΡΑΕ επαναλαμβάνει τον ως άνω έλεγχο και δημοσιοποιεί τα σχετικά αποτελέσματα κάθε μήνα λαμβάνοντας υπόψη τις συντελεσθείσες, εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος μεταβολές, ήτοι α) έκδοση βεβαιώσεων για μεταβολή τεχνικών στοιχείων αδειών παραγωγής (αριθμός ανεμογεννητριών ή/και ισχύς) η οποία δε συνεπάγεται τροποποίηση βάσει του ν.3468/2006, όπως ισχύει και του Κανονισμού Αδειών Παραγωγής από ΑΠΕ και μέσω ΣΗΘΥΑ (ΦΕΚ 448/03.04.2007), β) έκδοση τροποποιήσεων αδειών παραγωγής για αιολικούς σταθμούς ως προς τα ως άνω στοιχεία και γ) έκδοση νέων αδειών ή διαβίβαση από τη ΡΑΕ νέων αιτήσεων για την τήρηση της διαδικασίας Π.Π.Ε.Α.
Αποτελέσματα ελέγχου του κριτηρίου της μέγιστης επιτρεπόμενης πυκνότητας αιολικών εγκαταστάσεων σε επίπεδο Ο.Τ.Α. (22/07/2010)
Σχετική επιστολή ΡΑΕ προς Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.