2 Ιουλ 2012

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ ΑΡΤΑΣ 
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
1. Δικαιούχος της άδειας
Δικαιούχος της άδειας είναι η εταιρεία με την επωνυμία «GAMESA ENERGIAKI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», όπως αυτή νόμιμα
εκπροσωπείται και με μετοχική σύνθεση:
GAMESA ENERGIA SA 99,875%

JUAN IGNASIO LOPEZ GANDASEGUI 0,125%
2. Πρόσωπο φυσικό ή νομικό που εξασφαλίζει τη χρηματοδότηση του έργου
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει
GAMESA ENERGIA SA
3. Αντικείμενο της Άδειας
Η παρούσα άδεια χορηγείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργεια από αιολικό σταθμό, εγκατεστημένης
ισχύος 13,5MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 13,5MW, αποτελούμενος από 3 ανεμογεννήτριες ισχύος
4,5MW έκαστη και με διάμετρο ρότορα 136 μέτρα. Ο σταθμός θα εγκατασταθεί στη θέση «Κορφοβούνι»,
των δημοτικών Ενοτήτων Βλαχέρνας και Ξηροβουνίου, του δήμου Αρταίων, της Περιφερειακής
Ενότητας Άρτας, όπως αποτυπώνεται στα τοπογραφικά διαγράμματα φύλλων χάρτου ΓΥΣ κλίμακας
1:5.000 και 1:50.000 τα οποία κατατέθηκαν στη ΡΑΕ με την ως άνω αίτηση.
Περισσότερα σχετικά με τους όρους της άδειας στο λινκ που ακολουθεί
http://www.rae.gr/old/lic/licenses/RAE_602-2012.pdf